محافظت از کبد با کمک قارچ گانودرما

مقاله علمی : محافظت از کبد با کمک قارچ گانودرما این مقاله اثر محافظتی قارچ گانودرما روی کبد و مکانیزم های بیوشیمیایی آن را بررسی میکند...

ادامه مطلب

 مقاله علمی تاثیر قارچ گانودرما روی دیابت

 تاثیر قارچ گانودرما روی دیابت: مکانیسم تاثیر قارچ ریشی یا گنودرما روی قند خون یا دیابت گانودرما قارچی است که به طور گسترده برای افزای...

ادامه مطلب

ده دلیل برای اینکه گانودرما داروی جاودانگی است

ده دلیل برای اینکه گانودرما داروی جاودانگی است قارچ گنودرما چیست؟ قارچ گانودرما در طبیعت، در مناطق مرطوب روی درختان درختان جنگلی خشک ...

ادامه مطلب