تاثیر قارچ گانودرما روی بیماری پارکینسون

مقاله 2018: یافته های جدید در ارتباط با تاثیر قارچ گانودرما/گنودرما روی بیماری پارکینسون مطالعات اخیر نشان داده است که این قارچ از تخر...

ادامه مطلب

 مقاله علمی تاثیر قارچ گانودرما روی دیابت

 تاثیر قارچ گانودرما روی دیابت: مکانیسم تاثیر قارچ ریشی یا گنودرما روی قند خون یا دیابت گانودرما قارچی است که به طور گسترده برای افزای...

ادامه مطلب